ຜະລິດຕະພັນຄຸນສົມບັດ

 • WVOE

  WVOE

  ເງິນເດືອນຜູ້ກູ້ຢືມເທົ່ານັ້ນ

 • Profit & Loss

  ກໍາໄລ & ການສູນເສຍ

  ອາຊີບຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ
  ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ເຊັນ P & L ອະນຸຍາດໃຫ້

 • DSCR

  DSCR

   ບໍ່ຕ້ອງການວຽກ ແລະລາຍຮັບ ແລະພາສີອາກອນ
  ຊັບສິນການລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ

 • 12or 24 months Bank Statement

  ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານ 12 ຫຼື 24 ເດືອນ

  ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຍອດເງິນຂັ້ນຕ່ໍາ
  ອາຊີບຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ

 • Diamond Jumbo

  ເພັດຈຳປາ

  ຕ້ອງການຄືນພາສີຫນຶ່ງປີ
  DTI ສູງສຸດ 50%

 • ATR-IN-FULL

  ATR-IN-FULL

  ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການຈ້າງງານທີ່ຕ້ອງການ
  ບໍ່ມີເກນຄວາມສ່ຽງ DTI ທີ່ຕ້ອງການ

 • Asset Depletion

  ຊັບສິນໝົດ

  ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການຈ້າງງານທີ່ຕ້ອງການ

ຊອກຫາຜູ້ບໍລິຫານບັນຊີ